Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB
Flottiljgatan 49 1tr
721 31 Västerås

Hemsida:

www.realheart.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian Real Heart utvecklar en hjärtpump som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Bolagets produkt används i första som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Teckningsperiod:

20 juni 2023 - 7 juli 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

55,97 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr per unit / 0,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 juni 2023

Värdering:

27,98 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i bolaget. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 9,5 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt till cirka 51,2 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Garantiersättning utgår med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning eller med sjutton komma fem (17,5) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana units med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2023. Vid ersättning i form av units är emissionskursen marknadspris på aktien minus marknadsmässig rabatt (cirka 10 %).

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden, dock högst 2 SEK. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 31 januari 2025.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss