Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB
Ringvägen 100 E
118 60 Stockholm

Hemsida:

redwoodpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redwood Pharmas fokus ligger på utvecklingen av behandlingar mot olika ögonsjukdomar.

Teckningsperiod:

6 april 2018 - 23 april 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,8 Mkr

Teckningskurs:

6,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen gör Redwood även en konvertibelemission:

"Vidare har styrelsen ingått ett sk ”term sheet” med Formue Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt kapitalförvaltningsföretag (”Formue Nord”). Överenskommelsen innebär att Formue Nord över en 20-måndersperiod åtagit sig att teckna konvertibler för upp till 15 mkr, i enskilda trancher om 1,0 mkr vardera. Redwood har förbundit sig att ropa av minst tre (3) sådana trancher.

Konvertiblerna kan konverteras till aktier med nio (9) procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregår det datum då Formue Nord har skickat en begäran om konvertering. Dagar där Formue Nord står för tjugo (20) procent eller mer av handeln i Redwood-aktien skall dock inte ingå i beräkningen. Konvertering måste ske inom tolv (12) månader från avrop.

För varje tretal aktier som konverteras erhåller Formue Nord en teckningsoption, som var och en berättigar Formue Nord att under en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av konverteringskursen.

En startavgift om fem (5) procent av den avtalade faciliteten på 15 mkr skall erläggas med nyemitterade aktier i samband med första konvertering.

Överenskommelsen innebär att parterna kommit överens om de huvudsakliga villkoren för kreditfaciliteten och avser nu att snarast ingå juridiskt bindande avtal. Vidare förutsätter finansieringslösningen att årsstämman i Redwood Pharma beslutar om ett bemyndigande till styrelsen som möjliggör denna."

Uppdaterat: 2018-03-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss