Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB
Ringvägen 100 E
118 60 Stockholm

Hemsida:

redwoodpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Redwood Pharmas fokus ligger på utvecklingen av behandlingar mot olika ögonsjukdomar.

Teckningsperiod:

1 juni 2017 - 20 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,2 Mkr

Teckningskurs:

3,30 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 maj 2017

Värdering:

16,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) units. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till lägst 9 mkr genom teckningsförbindelser och garantier.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 80 procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden den 18 – 29 september 2017, dock högst 5,52 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 – 16 oktober 2017.

Uppdaterat: 2017-05-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss