Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PledPharma AB

PledPharma AB

PledPharma AB
Grev Turegatan 7
11446 Stockholm

Hemsida:

www.pledpharma.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PledPharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar PledOx, vilket väntas skydda friska celler i samband med cancer-behandling. PLED-derivatet PledOx har i prekliniska tester visat sig selektivt skydda friska celler i samband med cellgiftsbehandling. Prekliniska tester har också visat att PledOx förstärker effekten av cellgifterna i cancercellerna. PledOx skulle därmed kunna göra behandlingen betydligt mer effektiv och skonsam för patienten.

Teckningsperiod:

9 november 2020 - 23 november 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr + 50 Mkr

Teckningskurs:

5,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 november 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:7. Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 200 Mkr kan även en övertilldelningsoption på 50 Mkr användas.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets tre största aktieägare, Fjärde AP-fonden, Nortal Investments AB (Staffan Persson) och Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), tillsammans med Bolagets styrelseordförande Håkan Åström och verkställande direktör Nicklas Westerholm, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar motsvarande cirka 64 MSEK, eller cirka 32 procent av Företrädesemissionen, samt förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. Därutöver har PledPharma erhållit emissionsgarantier från Fjärde AP-fonden, Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), Håkan Åström samt NYIP (Nyenburgh Holding BV), motsvarande upp till cirka 136 MSEK, eller cirka 68 procent av Företrädesemissionen.

PledPharma har samtidigt som denna emission offentliggjort förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB vars tillgång är läkemedelskandidaten Emcitate. Det nya kombinerade bolaget genomgår ett namnbyte till Egetis Therapeutics AB.

Uppdaterat: 2020-10-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss