Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Netmore Group AB

Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Teckningsperiod:

4 juni 2018 - 19 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

1,05 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2018

Värdering:

12,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 31 augusti 2019.

I händelse av stort intresse kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionen med upp till ytterligare maximalt ca 2 MSEK som en övertilldelning. Därtill kan beslut komma att fattas om att ersätta garanter som önskar kvitta sin ersättning mot nyemitterade units, samt som ev. ersättning till Bolagets finansiella rådgivare i form av kvittning mot nyemitterade units.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 11,5 procent av företrädesemissionen från aktieägare, styrelse och bolagsledning. Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 8 MSEK vilka inlämnats från ett fåtal strategiska investerare, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna motsvarar upp till ca 80 procent av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss