Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medivir AB

Medivir AB

Medivir AB
Lunastigen 7
141 44 Huddinge

Hemsida:

www.medivir.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora.

Teckningsperiod:

7 december 2023 - 21 december 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

148 Mkr

Teckningskurs:

2,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

150,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

67,6 % av emissionen är säkrad via avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Befintliga aktieägaren Linc AB har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro-rata andel av utfallet i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare Nordea Småbolagsfond Norden och HealthInvest Partners har uttryckt avsikten att teckna aktier pro-rata i emissionen. Totalt motsvarar detta cirka 20,5 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 30,3 MSEK.

Medlemmar i Bolagets styrelse och ledande befattningshavare, inklusive VD Jens Lindberg och styrelseordförande Uli Hacksell, har åtagit sig, eller uttryck avsikten, att teckna cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 1,8 MSEK.

Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 45,9 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 68 MSEK, för en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss