Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB

JonDeTech Sensors AB
Sveavägen 9
104 32 Stockholm

Hemsida:

www.jondetech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

Teckningsperiod:

12 mars 2020 - 30 maj 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

13,64 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

247,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till fonden Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd.

Post:

Övrigt:

"Jiuyou Fund är inte skyldigt att teckna aktierna och slutföra investeringen, även om det är parternas avsikt och förhoppning att så ska ske. Investeringen är bland annat villkorad av att Jiuyou Fund erhåller relevanta tillstånd och beslut för investeringen, att investeringen är förenlig med tillämplig kinesisk rätt samt att Jiuyou Fund ges möjlighet att genomföra en due diligence-undersökning. Det finns därför ingen garanti att investeringen faktiskt kommer att genomföras. Parterna förväntar sig dock att transaktionen ska fullbordas senast den 30 april 2020."

Uppdatering: "Som tidigare kommunicerats så ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och den kinesiska techfonden Jiuyou Fund en term sheet avseende en riktad emission 40 miljoner SEK med en teckningsperiod fram till och med 30 april 2020. Jiuyou Fund bekräftar nu investeringen i bindande avtal, vilket innebär en teckning av 2 932 552 aktier när avtalet fullgjorts. Investeringen motsvarar ett pris om 13,64 kronor per aktie och en utspädning om cirka 13,65 procent."

JonDeTech och Jiuyou Fund har också kommit överens i det bindande avtalet att investeringen genomförs genom att 20 miljoner SEK överförs till bankkonto för JonDeTech i Sverige senast den 15 maj 2020 och att resterande 20 miljoner SEK överförs i lokal valuta till helägt dotterbolag i Kina till JonDeTech. Tekniskt hanteras detta genom att 20 miljoner SEK i Sverige utgör emissionslikvid och att resterande 20 miljoner SEK i Kina tillskjuts JonDeTech som ett villkor för investeringen.

Uppdatering: Den 15 maj 2020 skrev JonDeTech "Jiuyou Fund har idag meddelat styrelsen för JonDeTech att betalningen av de 20 miljoner SEK som ska överföras till bankkonto för JonDeTech i Sverige är försenad med anledning av tekniska skäl kopplat till Jiuyou Funds öppnande av depåkonto. Styrelsen har mot bakgrund av dessa skäl godkänt att tecknings- och betalningsperioden för emissionen förlängs."

Uppdaterat: 2020-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss