Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InCoax Networks AB

InCoax Networks AB

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle

Hemsida:

www.incoax.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

InCoax erbjuder lösningar till bredbandsoperatörer som gör det möjligt att leverera bredband med hög hastighet över befintligt koaxialnät, som ett alternativ till att dra in ett fibernät.

Teckningsperiod:

18 oktober 2019 - 1 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59,33 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 oktober 2019

Värdering:

98,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Varje befintlig aktie ger innehavaren en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

För det fall utestående konvertibler serie 2017/2020 eller utestående teckningsoptioner serie 2016/2019 utnyttjas för konvertering till respektive teckning av nya aktier före avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska antalet aktier som berättigar till deltagande i emissionen ökas med motsvarande antal, innebärande att bolagets aktiekapital istället ska kunna öka med högst totalt 1 945 862,25 kronor och antalet emitterade aktier högst ska uppgå till totalt 7 783 449.

Bolaget största aktieägare Saugatuck Invest AB samt Bolagets tredje största aktieägare Norrlandspojkarna AB som tillsammans företräder cirka 36 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i Företrädesemission. Därutöver har Bolaget ingått avtal med ett mindre antal externa investerare om åtagande att garantera ett belopp om upp till totalt 26 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 80 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Som en del av den föreliggande Företrädesemissionen har Bolaget upptagit Brygglån om totalt 15 miljoner kronor från två av de externa investerarna som garanterar Företrädesemissionen. Brygglånen löper med marknadsmässig ränta. I den mån långivarna tilldelas aktier i Företrädesemissionen i enlighet med sina respektive garantiåtaganden kommer garantiåtagandena att fullgöras genom kvittning av Brygglånen. Resterande del av Brygglånen kommer att regleras kontant sedan Företrädesemissionen genomförts.

Uppdaterat: 2019-10-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss