Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB
Brahegatan 29
114 37 Stockholm

Hemsida:

www.euroafricadigitalventures.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EuroAfrica Digital Ventures är en techhubb för digitala tjänster och plattformar. Företaget äger och driver tjänster och plattformar för både B2B och B2C.

Teckningsperiod:

29 november 2022 - 13 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,7 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit / 0,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 november 2022

Värdering:

6,35 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75 procent och omfattas till cirka 37,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 37,5 procent av emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av styrelseledamöterna Emelie Smidt, Fredrik Holmström och Johan Nordin samt VD för Afrieuro Sammy Ben Abla och VD tillika styrelseledamot Peter Persson. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare samt Peter Persson och Johan Nordin. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning till de externa investerarna, och om tio (10) procent till Peter Person och Johan Nordin.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,04 SEK) och högst 0,75 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Uppdatering: Företrädesemissionen har tecknats till totalt 75,0 procent där cirka 63,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 5,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 5,9 procent tecknades av emissionsgaranter.

Uppdaterat: 2022-12-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss