Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

2 januari 2021 - 16 januari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19 Mkr

Teckningskurs:

1,23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

19 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje tecknad aktie erhålls dessutom en teckningsoption med rätt att teckna ytterligare en nyemitterad aktie till samma kurs (1,23 SEK per aktie) under en period mellan 12 – 24 månader efter emissionsdagen.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund är ingen exakt tidsplan kommunicerad. Den 18 december 2020 ska en extra bolagsstämma hållas.

Bolaget har varit i kontakt med och mottagit teckningsförbindelser från aktieägare motsvarande 64,6 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. De aktieägare som ingått teckningsförbindelser inkluderar samtliga av Bolagets fem största ägargrupperingar, däribland bolag ägda av Rutger Arnhult (tillika största ägare i fastighetsbolagen Klövern och Castellum), bolag ägda av Samir Taha (tillika grundare av och störste ägare i fastighetsbolaget Aros Bostad) samt LMK Forward AB som ingår i LMK Industri-koncernen. Mottagna teckningsförbindelser inkluderar åtaganden från bolagets styrelse och VD motsvarande ca 20 procent och därutöver har Bolaget för avsikt att inhämta garantiåtaganden motsvarande upp till ca 35,4 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. Nyemissionen kommer därmed omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.

I samband med att Bolaget analyserat kapitalstrukturen och Bolagets styrelse har fattat beslut om att föreslå en företrädesemission enligt ovan, har en diskussion med Erik Penser Bank förts om en bryggkredit på 3,5 MSEK för att säkerställa Bolagets kortsiktiga likviditet fram till dess emissionslikviden influtit, dels att förlänga med ett år ett existerande lån på 7 MSEK som förfaller den 30 juni 2021.

Uppdatering: "Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare har som tidigare meddelats tecknats genom teckningsförbindelser av bolagets större ägare till ca 65 procent. Bolaget kan nu meddela att emissionen idag garanterats till 100 procent av ett konsortium bestående av befintliga aktieägare och externa investerare."

Uppdaterat: 2020-12-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss