Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Teckningsperiod:

28 juni 2023 - 12 juli 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,04 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 juni 2023

Värdering:

17,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:4. Befintliga aktieägare tilldelas sju (7) uniträtter för varje befintlig aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 23 procent av teckningsåtaganden och till cirka 57 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 24 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har lämnats av vissa större aktieägare. Garantiåtaganden har lämnats av vissa större aktieägare och externa garanter. Utöver teckningsåtagandena och emissionsgarantierna har flera medlemmar i Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets styrelseordförande Johan Hedin och VD Fredrik Fränding, meddelat sin avsikt att teckna sin pro rata i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 0,3 MSEK.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Om garantiersättningen ska utgå i nyemitterade Units är avsikten att dessa emitteras efter ett styrelsebeslut på basis av ett emissionsbemyndigande från årsstämman 2023 och till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen, och förutsatt att Bolaget bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss