Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biofrigas Sweden AB

Biofrigas Sweden AB

Biofrigas Sweden AB
J.A. Wettergrensgata 7
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

www.biofrigas.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biofrigas erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som gör det möjligt att tillverka, uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri.

Teckningsperiod:

31 mars 2021 - 1 april 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

12,60 kr per unit / 6,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

56,25 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Eminova Partners. 1 unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Biofrigas meddelade efter att marknaden stängt den 31 mars 2021 att de gör en riktad emission på 15 Mkr och att den ska vara klar innan marknaden öppnar den 1 april 2021.

Uppdatering: Priset per unit blev 12,60 kr, motsvarande 6,30 kr per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 30 mars 2022, dock kan teckningskursen uppgå till högst 9,45 SEK (motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen) och lägst Bolagets kvotvärde. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022.

"För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Biofrigas även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till Bolaget, som därefter på avstämningsdagen tilldelas vederlagsfritt till befintliga aktieägare i Bolaget. Styrelsens beslut är villkorat av aktieägarnas godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart teckningsoptionerna är registrerade av Bolagsverket. Aktieägare i Biofrigas kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje fem (5) aktier som innehas på avstämningsdagen avrundat nedåt. Totalt emitteras 1 785 774 teckningsoptioner av serie TO1 till aktieägarna i Biofrigas."

Uppdaterat: 2021-04-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss