Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc
Canterbury House, 7 Wretton Road
Norfolk, UK

Hemsida:

www.beowulfmining.net

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Teckningsperiod:

9 februari 2023 - 23 februari 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

85,5 Mkr + 27,1 Mkr

Teckningskurs:

0,27 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 februari 2023

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje depåbevis som innehas på avstämningsdagen erhålls en Svensk Teckningsrätt. Innehavare av Svenska Teckningsrätter kommer för varje innehav av två (2) Svenska Teckningsrätter ha rätt att teckna ett (1) Nytt Depåbevis.

Post:

Övrigt:

Obs, 7-21 januari 2023 är bara en ungefärlig period, allt bolaget har kommunicerat är januari 2023.

85 Mkr av emissionen avser svenska depåbevis via vanlig företrädesrätt. 27 Mkr av emissionen avser aktier (bolagets aktier är noterade på AIM i London) och har fokus på befintliga aktieägare men inte via formell företrädesrätt verkar det som.

Beowulf har mottagit garantiåtaganden från de nordiska investerarna Formue Nord Markedsneutral A/S och Buntel AB (ett dotterbolag till Modelio Equity AB (publ)). Garanterna har åtagit sig gentemot Bolaget att i den mån Depåbevis i Företrädesemissionen inte tecknas upp till 70 procent, teckna det antal Depåbevis som krävs för att Företrädesemissionen ska kunna tecknas upp till 70 procent, förutsatt att det totala garanterade beloppet inte överstiger 60 miljoner SEK.

Därutöver har styrelseledamöter och ledande befattningshavare (inklusive Bolagets styrelseordförande och verkställande direktör) meddelat sin avsikt att teckna sig i Kapitalanskaffningen till ett sammanlagt belopp motsvarande cirka 2 miljoner SEK.

En kontant ersättning på 12 procent av det garanterade beloppet ska betalas av Bolaget till garanterna efter att Företrädesemissionen slutförts. Garanterna har möjlighet att begära att ersättningen erhålls i nya Depåbevis till ett belopp motsvarande 14 procent av det garanterade beloppet eller som en kombination av kontant ersättning och Depåbevis.

Formue Nord Markedsneutral A/S får kvitta betalningen för eventuella Depåbevis som tecknas i Företrädesemissionen i enlighet med dess garantiåtagande mot ett brygglån som givits Bolaget i juli 2022.

Uppdatering: Faktiska datum och villkor har nu lagts till.

Uppdaterat: 2023-02-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss