Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axichem AB

Axichem AB

Axichem AB
Vikingagatan 39 B
21618 Limhamn

Hemsida:

www.axichem.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckla miljövänliga applikationer som skall ersätta dagens giftiga produkter som används vid bekämpning av påväxt samt skadedjursangrepp.

Teckningsperiod:

3 december 2013 - 17 december 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,6 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2013

Värdering:

29,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Axichem har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 12 MSEK och garantiåtaganden motsvarande 3 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 15 MSEK och 77 % av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss