Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Augeo Group AB

Augeo Group AB

Augeo Group AB
Västmannagatan 66
113 25 Stockholm

Hemsida:

/augeogroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Augeo Group driver auktionsverksamheten Vaxxa som har fokus på entreprenadmaskiner, bilar, byggvaror och relaterade produkter. Augeo Group AB hette tidigare ESEN eSports AB.

Teckningsperiod:

30 juni 2023 - 14 juli 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,14 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr per unit / 0,005 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 juni 2023

Värdering:

0,91 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 10:1. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) Uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tio (10) nyemitterade Aktier och fem (5) Teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) Teckningsoptioner av serie TO6.

Post:

Övrigt:

Social Assets Intl. AB och Milad Mirmoradi har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tjugo procent (20%) av det garanterade beloppet. Eventuell garantiersättning till garanter kommer att erläggas genom riktad emission av Units motsvarande garantiersättningen. Beslut om sådan riktad emission till garanter kommer att fattas under specifikt bemyndigande som avses föreslås vid årsstämman. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger aktieägarnas respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen.

Varje TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0063 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 januari 2024 till den 29 januari 2024 och/eller från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024. Teckningskursen får dock aldrig understiga kvotvärde.

Varje TO6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0075 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 oktober 2024 till den 29 oktober 2024 och/eller från och med den 15 januari 2025 till och med den 29 januari 2025. Teckningskursen får dock aldrig understiga kvotvärde.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss