Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Archelon AB

Archelon AB

Archelon AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

archelon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Archelons har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt. Archelon AB övertog verksamheten från Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

23 juni 2020 - 14 juli 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

4,07 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 juni 2020

Värdering:

4,07 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje aktieägare av serie A erhåller en (1) uniträtt av serie A för varje befintlig aktie av serie A och aktieägare av serie B erhåller en (1) uniträtt av serie B för varje befintlig aktie av serie B. En (1) uniträtt av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A och en (1) uniträtt av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. Varje unit av serie A består av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 A. Varje unit av serie B består av en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 B.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie A med stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 A ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoption av serie 2020/2021 B ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 25 januari 2021 till den 12 februari 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss