Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acarix AB

Acarix AB

Acarix AB
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

Hemsida:

acarix.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acarix är ett danskt diagnostikbolag i kommersiell fas med en akustisk algoritmisk teknologi för identifikation av kransartärssjukdomar (CAD).

Teckningsperiod:

4 oktober 2023 - 18 oktober 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

54,3 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr per unit / 0,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 oktober 2023

Värdering:

90,57 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av tre (3) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024:U1 (TO2) och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024:U2 (TO3).

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 54,3 MSEK, innebärandes att Företrädesemissionen är fullt garanterad. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 4,8 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena utgörs av bottengarantier och toppgarantier. Bottengarantierna uppgår till cirka 33,6 MSEK, motsvarande cirka 61,9 procent av Företrädesemissionen och toppgarantierna uppgår till 18,1 MSEK, motsvarande cirka 33,3 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Acarix uppgår till sammanlagt 1,4 MSEK. För toppgarantier utgår en ersättning om 14 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller i aktier i Bolaget, och till övriga emissionsgarantier utgår en ersättning om tolv (12) procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller i akter i Bolaget. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Teckningskursen avseende teckningsoptionen av serie 2024:U1 kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) under mätperioden 16 februari – 1 mars 2024, dock lägst 0,25 SEK och högst 0,50 SEK. Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023 avses publiceras den 15 februari 2024. Teckningsoptioner av serie 2024:U1 kan utnyttjas för teckning av aktier i Acarix under perioden 6 mars – 20 mars 2024.

Teckningskursen avseende teckningsoptionen av serie 2024:U2 kommer att fastställas till 70 procent av VWAP under mätperioden 23 augusti – 6 september 2024, dock lägst 0,25 SEK och högst 0,50 SEK. Bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet 2024 publiceras den 22 augusti 2024. Teckningsoptioner av serie 2024:U2 kan utnyttjas för teckning av aktier i Acarix under perioden 11 september – 25 september 2024.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss