Börsnotering av

Texas Onshore AB

Olje- och gasprospektering.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Bröderna Lernesjö är huvudägare. Omkring 300 aktieägare.

Värdering

Vad bolaget är värt är högst oklart. Vid företrädesemissionen som görs under april/maj 2009 är pre-money värderingen 23,6 Mkr och post money 40 Mkr. Vid emissionen innan var pre-money-värderingen 472 Mkr.

Uppdatering: Texas Onshore gör en nyemission på 4 Mkr under augusti/september 2010 med en pre-money-värdering på 118 Mkr.

Uppdatering: Vid nyemissionen under februari 2012 på upp till 5 Mkr är pre-money-värderingen 234,6 Mkr.

Mer information

Bröderna Lernesjö är kontroversiella, vilket gör en tidsplan för notering något osäker.

Uppdatering: Bröderna Lernesjö, via sitt bolag 2B Real Estate AB, erbjuder under juli och agusti 2007 allmänheten att köpa 9 miljoner befintiga aktier för 1,50 kr styck. 1,50 kr är det pris som Texas Onsore nyligen gjorde en nyemission på.

Uppdatering: Planen var att notera företaget på NGM Equity eller Nordic MTF under hösten 2007. Det är dock inte sannolikt att företaget blir godkänt. Det är således osäkert vad som händer med företagets noteringsplaner.

Uppdatering: NGM har bytt åsikt och säger nu att Texas Onshore är välkomna om de uppfyller kraven. Texas Onshore skriver i ett pressmeddelande att man siktar på en notering hos NGM under Q3 2008.

Uppdatering: I början av september 2008 meddelar bolaget att man skickat in en ansökan om notering på NGM-Equity. Man gör inför noteringen en nyemission med priset 2 kr per aktie.

Uppdatering: Då Finansinspektionen har dragit in tillståndet för NGM kan inte Texas Onshore noteras på NGM Equity under Q3 2008. Företaget planerar en notering under H1 2009 på en annan marknadsplats istället.

Uppdatering: Efter att NGM har fått tillbaka sitt tillstånd så meddelar Texas Onshore att man siktar på en notering under slutet av Q1 2009 eller början av Q2 på NGM.

Uppdatering: Texas Onshore meddelar att företaget planerar en notering på NGM under juni 2009.

Uppdatering: Tidsplanen för noteringen har justerats och är nu satt till september 2009.

Uppdatering: NGM har beslutat att avsluta noteringsprocessen av Texas Onshore. Tre orsaker anges. Brister i handlingar och beslut rörande tidigare emissioner, osäker kring kapitalbehov och två civilrättsliga tvister med bla Thord Lernesjö som motpart. Texas Onshore meddelar att Thord Lernesjö avgår från alla uppdrag i bolaget och att Thord och Ulf Lernesjö ska sälja aktier så att deras ägande blir cirka 5-7 %. Och att man kommer att skicka en skrivelse till NGM om att man önskar fortsätta noteringsprocessen.

Uppdatering: Texas Onshore har anställt en ny VD, Björn Willysson. Han skriver i december 2009 att noteringsplanerna fortgår och att man tittar på alternativ utöver NGM. Han meddelar samtidigt att företaget planerar att göra en nyemission på 15 Mkr för att kunna genomföra bolagets planer ett år framåt.

Uppdatering: Texas Onshore meddelar i februari 2010 att man fört samtal med First North om en notering och att First North ställt som krav att företaget har kapital vid notering för sin verksamhet under minst 12 månader framåt. Texas Onshore ska nu göra en nyemission och ansöka om en notering på First North under hösten 2010.

Uppdatering: Texas Onshore gör en nyemission på 4 Mkr under augusti/september 2010. Nyemissionen som gjordes tidigare under året tecknades till 5,2 Mkr.

Uppdatering: Texas Onshore skjuter på sin planerade notering på First North till våren/sommaren 2011.

Uppdatering: Lernesjö Holding AB ger bort aktier i Texas Onshore till de som deltog i den senaste nyemissionen. Inräknat de aktierna så sjunker "teckningskursen" från 25 öre till 10 öre per aktie.

Uppdatering: Företaget ställde in den senaste nyemissionen. Företaget börjar nu istället sälja andelar i produktionen i olika oljekälloer (working interest). Listningen av aktien är skjuten på framtiden med ospecificierad tidsplan.

Uppdatering: Företaget meddelar i augusti 2011 att om företagets "positiva utveckling" fortsätter så kan en ansökan om notering på First North skickas in under H1 2012 (vintern/våren).

Uppdatering: Vid nyemissionen på upp till 5 Mkr under februari 2012 skriver företaget att en listning på First North kan bli av under 2012.

Uppdatering: Företaget skriver i slutet av augusti 2012 att ett antal projekt dragit ut på tiden och att de måste bli klara innan en ansökan om notering kan skickas in. Projekten beräknas kunna bli klara under slutet av 2012. Dvs en ansökan om notering förskjuts till 2013.

Uppdatering: I slutet av februari 2013 är projekten fortfarande inte klara. Företaget har dock tagit ett generellt beslut om att en ansökan om notering ska lämnas under senare delen av 2013.

Uppdatering: I den kallelse som publicerades i juli 2013 handlar en punkt om presentation av ett guldprojekt i Ryssland och en annan punkt lägger till ändringar i bolagsordningen om gruvor etc. Det verkar alltså som om Texas Onshore ger sig på ny verksamhet.

Uppdatering: Den 12 augusti 2013 meddelade Texas Onshore att de äger 25 % i en guldgruva via ett intressebolag. Slutlikviden erläggs under vecka 35 och därefter skall bolaget lånefinansiera uppstarten av gruvdriften som beräknas kosta 25 miljoner USD.

Uppdatering: Texas Onshore har, via sitt helägda dotterbolag Sweden Mining AB, ökat sitt ägande till 30 procent i det ryska holdingbolaget OAO Systems Innovation Ekologi i St. Petersburg, dvs guldgruvorna. I rapporten i november 2013 sägs inget om en notering av Texas Onshore, däremot pratas det om behov av att Sweden Mining AB ordnar finansiering.

Uppdatering: I slutet av oktober 2014 skriver Texas Onshore att bolaget ska noteras år 2017.

Uppdatering: I september 2015 meddelade Texas Onshore att de överför oljeverksamheten i Texas till ett dotterbolag som via olika transaktioner ska ägarspridas och noteras i stället för Texas Onshore.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner