Börsnotering av

QP Group AB

QP Group driver online-casinos utan egen licens. QP Group AB hette tidigare QP Games AB. QP Games AB hette tidigare Ngage Group AB. Ngage Group AB hette tidigare Red Reserve Entertainment AB. Red Reserve Entertainment AB hette tidigare Community Entertainment Svenska AB. Community Entertainment Svenska AB hette tidigare Avatar Productions AB, bytte namn när de köpte Bet and Be Best AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: 30 september 2021; Norventures AB 19,33 %, Stake 7 18,49 %, UBS 4,70 %, Large AB 3,13 %, Nexium AB 3,05 %, Myacom Investment AB 2,85 %, Sabis Invest AB 2,40 %, 2bak APS 2,39 %, Kjell Blixt 2,04 %.

Gh Invest Aps 26,60 %, Green Horizon Invest Aps 21,39 %, Blue Horizon Investment Aps 8,24 %, Network Capital Group Holding A/S 7,58 %, Erwolter Holding Aps 4,91 %, Large AB 4,91 %, Dsr Holding Aps 4,12 %.

Värdering

Uppdatering: 20 Mkr post money

Uppdatering: 10,5 Mkr pre-money och 21 Mkr post money om företrädesemissionen i december 2022 fulltecknas. 0,02 kr per aktie.

Uppdatering: 68,9 Mkr pre-money och 72,4 Mkr post money vid kvittningsemission i maj 2022. 0,20 kr per aktie.

Uppdatering: 68,3 Mkr post money.

Uppdatering: 54,1 Mkr pre-money och 79,1 Mkr post money om den riktad emissionen i februari 2022 fulltecknas. 0,20 kr per aktie.

12,8 Mkr i marketcap den 21 april 2020.

Mer information

Ngage Group har sedan den 12 februari 2020, när Spotlight Stock Market aviserade att bolaget skall genomgå en ny noterings-prövning, haft en dialog med Spotlight avseende noteringsprövningen. Det är styrelsens bedömning att noteringsprövningen är mer omfattande än vad som motiveras av de förändringar som skett i bolaget genom förvärvet av Toto IT. Spotlight har även meddelat att en ytterligare noteringsprövning kommer att behövas om bolaget genomför förvärvet av AMGO iGaming. Därutöver medför prövningen kostnader som är väsentligt högre än vad bolaget kan bära och anser vara skäliga.

Styrelsen har därför påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform, detta innebär att Bolaget inte kommer fullfölja den noteringsprövning som aviserats av Spotlight.

Avnotering från Spotlight förväntas ske fredag 29 maj 2020. Styrelsens ambition är att handel skall kunna erbjudas på annan handelsplattform från och med måndag 1 juni 2020.

Uppdatering: Ngage Group AB planerar att byta namn till QP Games AB.

Uppdatering: Den 26 maj 2020 meddelade Ngage Group att de genomför förvärvet av Amgo Igaming Danmark A/S, dotterbolag till Amgo Igaming AB. Förvärvet av samtliga dotterbolag, varumärken och licenser till ett värde om SEK 78 miljoner betalas dels med 90 miljoner nyemitterade aktier samt dels med konvertibla skuldebrev.

Amgo Igaming AB förbinder sig att överföra de erhållna aktierna i Ngage till sina cirka 1 500 aktieägare.

Uppdatering: Den 29 maj 2020 meddelad Ngage att granskningsprocessen hos en handelsplattform pågår och ambitionen är handeln ska vara igång inom kort.

Uppdatering: Enligt AMGO iGaming AB är det NGM som Ngage Group AB ska notera sig på.

Uppdatering: Ngage Group AB har bytt namn till QP Games AB.

Uppdatering: QP Games har tecknat ett avtal med Fotuity Holdings Ltd om att förvärva 100 % av aktierna i Viral Interactive Ltd, för en köpeskilling om cirka 29 MSEK. Förvärvet betalas dels med 110 miljoner nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 0,20 SEK dvs totalt 22 MSEK, dels 7 MSEK kontant.

Uppdatering: I början av november 2020 skrev QP Games:

"Då samtliga kriterier nu är uppfyllda, har styrelsen i QP Games beslutat att fullfölja förvärvet av AMGO iGaming A/S med tillhörande dotterbolag. Förvärvet av de fyra bolagen AMGO iGaming A/S, AMGO Operations Denmark ApS, Everymatrix Gaming Limited Malta och Fantasino Operations Ltd med personal, varumärken och licenser till ett värde om ca. SEK 63 miljoner betalas med nyemitterade aktier i QP Games AB samt med konvertibla skuldebrev."

"NORVentures AB (tidigare Amgo Igaming AB) kommer att dela ut aktier i QP Games AB till sina cirka 2000 aktieägare, som tidigare meddelat."

"Vi arbetar nu i högt tempo tillsammans med våra finansiella rådgivare för att åter notera QP Games AB på en svensk marknadsplats, en närmare precisering av tidplanen kommer att göras inom kort."

Uppdatering: I slutet av november 2020 meddelade QP Games att Toto IT inte längre passar in i verksamheten och att man överlåter verksamheten till en leverantör.

Bolaget skriver vidare "Arbetet med notering pågår tillsammans med valda finansiella och juridiska rådgivare."

Uppdatering: I ett julbrev meddelade QP Games att man planerar att noteras under första kvartalet 2021.

Uppdatering: I februari 2021 skrev bolaget "För att slutföra förvärven av Amgo bolagen behövs godkännande från den maltesiska spelmyndigheten, p.g.a. visa administrativa hos säljarna har processen dragit ut på tiden, ett godkännande förväntas inom kort. Att affären är helt genomförd är en förutsättning för att lista bolagets aktier på ny marknadsplats."

Uppdatering: QP Games skrev i slutet av juni 2021 att arbetet med att notera bolaget pågår intensivt tillsammans med bolagets finansiella och juridiska rådgivare.

Uppdatering: QP Games skrev i början av oktober 2021 att det varit mer arbete än förväntat med noteringen, bl.a. med att genomlysa bolagen som förvärvats. Bolaget förväntar sig en snar notering.

Uppdatering: I slutet av december 2021 släppte QP Games en rapport och där där man inte ens upp ämnet notering.

Uppdatering: I början av februari 2022 inledde QP Games en riktad emission på 25 Mkr.

Uppdatering: QP Games fick in 14,8 Mkr i den riktade emissionen.

Uppdatering: På årsstämman den 29:e juni begärde 4 aktieägare med tillsammans mer än 10 % av rösterna att punkterna om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och revisor, arvode för styrelse samt val av styrelse ska anstå till fortsatt årsstämma. Agerandet ledde till att bolagets noteringsansökan pausades. Den fortsatta årsstämman kommer att hållas den 14:e september.

Uppdatering: Den 25 november 2022 ska QP Games hålla en extra bolagsstämma där man ska bemyndiga styrelsen att fatta beslut och inleda aktiviteter för en publik nyemission mot allmänheten inför en notering.

Uppdatering: Den 24 november 2022 publicerade QP Games en uppdatering där intrycket är att noteringen förskjuts till 2023.

Uppdatering: I början av december 2022 meddelade QP Games att de säljer quiz-verksamheten för 3,5 Mkr, som kommer att betalas ut kvartalsvis under en 24 månadersperiod med start den 1 mars 2023.

Uppdatering: I början av november 2022 skrev vd att man har behövt göra en omstart av bolaget. Han känner sig trygg med att bolaget kommer att bli noterat under 2023.

Uppdatering: Under december 2022 gör bolaget en företrädesemission där priset per aktie är 90 % lägre än vid den emission man ville göra i början av året.

Uppdatering: I slutet av december 2022 kom QP Games med flera nyheter.

Dotterbolaget MillionMind Sweden Technologies AB ansöker om konkurs. Något oklart vad detta innebär, fanns quiz-plattformen som man sålt med betalning i framtiden här? Eller var det ett tomt bolag?

QP Games köper 97,84 % av Nine Media AB, med tillhörande dotterbolag och tillgångar från Superica Operations AB för upp till 2,3 MSEK. Karma Casino är ett white-label kasino och har ingen egen spellicens, men opererar under licens från tredje part. QP Group kommer omedelbart att omdirigera sina befintliga varumärken Jetbull och Fantasino till Karma Casino. Detta innebär för QP Groups räkning att de fasta driftskostnaderna för kasinoverksamheten minskar. Betalning sker till ett belopp om 70.000 SEK vid tillträde och resterande köpeskilling skall erhållas efter avstämning vid 2023-12-01.

QP Group AB (”QP Group”) säljer aktierna i AMGO iGaming Malta Ltd och Fantasino Operations Ltd, till United Corporate Services OÜ. QP Group säljer de dotterbolag som har bedrivit operationell drift av de interna varumärkena Jetbull och Fantasino samt hållit kasinolicens. Man lämnar i samband med transaktionen tillbaka den spellicens man haft på Malta och avslutar alla sina regulatoriska åtaganden kopplade till licensen. Bolagen övergår utan ersättning.

Företrädesemissionen tecknades till ca 90,7 %.

Uppdatering: I början av januari 2023 meddelade QP Group att de ska förvärva det irländska bolaget GP Star Maker Limited för 2 MEUR på skuldfri basis. Huvuddelen ska betalas med aktier. Med tanke på att QP nyligen avslutat en nyemission där man fick in 9 Mkr till en post money-värdering på 20 Mkr så är denna affär väldigt stor för QP.

Uppdatering: I början av juni 2023 skrev QP att köpet av GP Star Maker inte blev av då QP inte hade pengar att betala. Meningen är något otydlig, men QP verkar i förbifarten även meddela att man inte erhållit betalning för den emission man gjort. QP skriver att man behöver omedelbara kapitaltillskott för att överleva.

Uppdatering: I mitten av juli 2023 publicerade QP Group en kontrollbalansräkning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner