Börsnotering av

Occlutech Holding AG

Occlutech har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Innan noteringen; Tor Peters 49,02 %, Mert Aygen 7,03 %, Fumedica Intertrade AG 5,43 %, RoosGruppen AB 5,08 %.

Tor Peters är huvudägare.

Värdering

Uppdatering: 3,9 Mdkr post money efter en noteringsemission på 964 Mkr. 50 kr per aktie/depåbevis.

2,9 Mdkr enligt noteringserbjudandet.

Mer information

Di skrev för någon dag sedan att Occlutech siktar på en börsnotering. Tor Peters som är styrelseordförande och största ägare säger att de tittar på lite olika alternativ, samt att man diskuterar med börsen i Stockholm och banker i Schweiz.

Di skriver att bolaget formellt är Schweiziskt, men att en stor del av ledningsfunktionen och 30 anställda finns i Sverige. Vi noterar även att bolagets webbsajt anger ett svenskt bolag och en svensk adress.

Uppdatering: I början av september 2021 meddelade Occlutech att de ska notera depåbevis på First North och inför det genomföra en nyemission på 965 Mkr under september 2021.

Fjärde AP-fonden och SEB Investment Management har åtagit sig att teckna depåbevis i noteringserbjudandet för ett belopp om 400 Mkr.

Carnegie agerar som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Bryan, Garnier & Co. agerar som Joint Bookrunner.

Uppdatering: Occlutech noteras på First North den 29 september 2021.

Uppdatering: På kvällen den 29 september meddelade Occlutech att de drar tillbaka emissionen och ställer in noteringen.

"Trots att den indikerade efterfrågan översteg antalet Depåbevis som erbjöds med ett väl övertecknat erbjudande, så bedömdes efterfrågan från långsiktiga investerare i erbjudandet i kombination med svagt sektorsentiment inom MedTech inte vara tillräckligt stark för att säkerställa en tillfredsställande handel i Depåbevisen efter noteringen."

Uppdatering: I slutet av december 2021 meddelade Occlutech att de gjort en nyemission på 450 Mkr riktad till Fjärde AP-fonden, Carnegie Private Banking och ett antal ytterligare investerare. Någon värdering angavs inte.

Uppdatering: I början av juni 2022 berättade bolaget i en marknadsföringsintervju att de förbereder en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista och att det interna arbetet kommer att vara klart under första halvåret 2023.

Uppdatering: I början av april 2023 meddelade Occlutech att de erhållit teckningsåtagande av obligationer till ett nominellt värde om 40 MEUR under en ram om 75 MEUR. Obligationerna löper till 31 december 2027. Samtliga obligationer har tecknats av fonder under rådgivning av Ture Invest Partners AB.

Uppdatering: I mitten på mars 2023 publicerade Occlutech en uppdatering där man lyfter fram att man är på gång med en notering på Stockholmsbörsen. Något som även marknadsförs via annonser i mitten av april 2023.

Uppdatering: I början av september 2023 skrev bolaget att de fortsätter sitt arbetet mot att bli redo för en IPO. Man skriver dock även att man följer de finansiella marknaderna, vilket borde betyda att man avvaktar tills IPO-klimatet blivit bättre.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner