Börsnotering av

MyFirstApp Group S AB

MyFirstApp är ett it-utvecklingsbolag med fokus på pedagogiska utbildningsapplikationer för förskolebarn.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

MyFirstApp Group AB 100 %, som ägs till 100 % av NanoCap Group.

Mer information

I mitten av oktober 2022 meddelades att MyFirstApp noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv av ObsteCare AB-skalet.

"Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 22.0 MSEK varav 9,7 MSEK erläggs genom nyemitterade aktier i ObsteCare AB till ett pris per aktie om 0,05 SEK, samt revers om 12,3 MSEK. Detta kommer att ge en utspädning om 77,5 procent för ObstCares aktieägare. Tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under kommande 18 månader. Tilläggsköpeskillingen erlägges till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel, vilket kan leda till ytterligare utspädning. Säljaren, MyFirstApp och dess nyckelpersoner kommer att arbeta kvar i bolaget."

Uppdatering: Den 27 december 2022 tog ObsteCare AB beslut på en extra bolagsstämma att genomföra kvittningsemissionen. Dvs transaktionen är formellt i princip klar och MyFirstApp kan anses vara noterat. Helt klart blir det ju när aktier faktiskt har levererats, men det är något knepigt för bolag talar inte alltid om att det skett.

Uppdatering: Den 28 december 2022 meddelade Obstecare: "Styrelsen har beslutat om att tillsätta ny verkställande direktör i Jesper Nord som ersätter nuvarande VD Helena Liljedahl. Skiftet sker mot bakgrund att ObsteCare AB ("ObsteCare") numera bytt verksamhet genom förvärvet av MyFirstApp Group S."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner