Börsnotering av

Medclair Invest AB

Medclair Invest är verksamma inom medtech. Medclair Invest AB hette tidigare Spintso International AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Största ägare, innan nyemissionen inför noteringen; Monotarg Ltd 27,97 %, Roro Yakoub 17,12 %, Peter Evertsson 13,88 %, Mark Baljeu 12,11 %, Anders Thomasson 12,11 %.

Värdering

Uppdatering: 28,2 Mkr post money, efter justerad emission.

Uppdatering: 29,1 Mkr post money.

24,9 Mkr pre-money och 32,1 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas, exkl ev teckningsoptioner.

Mer information

Spintso gör en nyemission under augusti-september 2016 och noterar sig sedan på Aktietorget den 31 oktober 2016.

Uppdatering: Bolagets emission tecknades till 4,1 Mkr, vilket bolaget är nöjda med. Den 31 oktober 2016 har passerats och någonting nytt datum har inte angivits. Noterbart är även att bolaget inte finns med i listan över kommande noteringar på Aktietorgets sajt. Peter Evertsson, VD för Spintso, var även styrelsemedlem i Medclair, innan han och övriga styrelsen avgick då de saknade förtroende för VD/ägare. Kanske har det påverkat Spintso.

Uppdatering: Den 14 november 2016 kom Spintso med information, man tror att notering kan vara genomförd innan årsskiftet. Det är Anders Lagerbergs ägande i Spintso som ställer till det, då han i centrum för turbulensen kring Medclair på Aktietorget. Pressmeddelande nedan.

---
Noteringsprocessen försenad

Noteringsprocessen i Spintso International AB (publ) har försenats. Skälet till förseningen är relaterad till pågående förändringar i ägarstrukturen gällande bolagets största ägare.

Ägarförändringen sker som en konsekvens av de omfattande förändringar i styrelsesammansättningarna vilka under oktober skedde i andra bolag där Lagerberg innehar större ägarandelar. Ett minskat inflytande bedöms av såväl Lagerberg som av Spintsos styrelse undvika?eventuella risker att omständigheter kring Lagerbergs övriga innehav skall påverka Spintsos verksamhet, notering eller övriga ägarkrets.

Styrelsen bedömer att notering av Bolagets aktie kommer att kunna genomföras före årsskiftet.

Av samma skäl som ovan är Bolagets nyemission ännu inte registrerad. Styrelsen har nu beslutat att anmäla delregistrering av nyemissionen hos Bolagsverket under denna vecka.

”Vi beklagar att noteringsprocessen dragit ut på tiden”, säger Spintsos styrelseordförande Frank Teneberg. ”Vi konstaterar att Spintso efter den avslutade spridningsemissionen uppfyller noteringskraven, men styrelsen är av uppfattningen att de pågående förändringarna i ägarbilden måste slutföras för att ge aktiemarknaden en klar bild över Bolagets ägarförhållanden inför den kommande handelsstarten.”
---

Uppdatering: I mitten av december 2016 meddelade Spintso att en överenskommelse har träffats om att Anders Lagerbergs bolag Monotarg Ltd ska minska sitt ägande. Det innebär bland annat att Monotarg tar 0,9 Mkr mindre av nyemissionen. Ingenting sades i samband med detta om tidsplanen för noteringen som nyligen presenterades fortfarande är aktuell.

Uppdatering: Spintso har lämnat in en ansökan om notering på NGM Nordic-MTF och räknar med att handeln börjar den 3 mars 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner