Börsnotering av

Annehem Fastigheter AB

Annehem äger och förvaltar kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Peab 100 %, som delar ut bolaget till aktieägarna innan börsnoteringen.

Mer information

I början av februari 2020 meddelade Peab att de ska bilda ett nytt bolag som ska tillföras Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Detta bolag ska delas ut till aktieägarna och noteras på Nasdaq Stockholm under andra halvåret 2020.

Uppdatering: Bolaget kommer att heta Annehem Fastigheter. Tidsplanen för utdelning och notering är dock osäker i slutet av mars 2020.

"Den osäkerhet som råder i omvärlden gör dock att tidpunkten för utdelning och notering har skjutits fram till dess att situationen stabiliserats. Som ett steg i förberedelserna inför den planerade utdelningen och noteringen meddelar Peab idag att det nya fastighetsbolaget har fått en styrelse och ledning samt namnet Annehem Fastigheter."

Uppdatering: I slutet av augusti 2020 skrev Peab att Annehem Fastigheter ska delas ut och noteras under fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021.

"Annehem Fastigheter kommer preliminärt att äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 200 Mkr. Fastighetsbeståndet i Bara som tidigare avsågs att inkluderas i Annehem Fastigheter kommer inte att ingå. De 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB, som äger Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, och som tidigare avsågs att ägas av Annehem Fastigheter kommer att fortsatt ägas av Peab. Vidare kommer Annehem att ha avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt cirka 400 Mkr som färdigställs och tillträds under 2021."

Uppdatering: I mitten av oktober 2020 skrev Peab att planen är att notera Annehem under december 2020.

Uppdatering: Första noteringsdag är planerad till 11 december 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner