Nyemission i

Zenergy AB

Ej tillgängligt

Zenergy bildades som en plattform för utveckling, tillverkning och försäljning av Clean-tech lösningar åt byggindustrin. Grunden i bolaget vilar på unika kunskaper om utveckling och tillverkning av SIP (Structural Insulated Panels), en prefabricerad sandwichkonstruktion med ett isolerande kärnmaterial.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller elva (11) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 22 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har erhållits från en större befintlig aktieägare och personer i styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,8 MSEK eller cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 20,3 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad botten- och en så kallad toppgaranti. Åtagandet för deltagarna i bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser omfattar cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Åtagandet för deltagarna i toppgarantin omfattar 2,7 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. De vederlagsfria toppgarantiåtagandena har lämnats från aktieägare i Watts 2 You, däribland Contributor AB (gm Lars-Göran Josefsson), Samhällsbyggnadsbolaget IB Service AB och Qamcom Group AB. Garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 70 procent och garantiåtaganden inom ramen för toppgarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 80 procent. Garanter i bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanter i toppgarantin har åtagit sig och vice versa. Kontant ersättning för lämnade garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin uppgår till 15 procent av garanterat belopp. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden.

Inför Företrädesemission har Bolaget upptagit Brygglån om 3 MSEK från Frostberget Invest AB. Bolaget har för avsikt att återbetala lånet i samband med Företrädesemissionen, dock senast 31 maj 2024, kontant eller via kvittning. Som ersättning för lånet utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 2,25 procent.

En (1) teckningsoption av serie TO2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 till en teckningskurs per B-aktie om 0,0135 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Zenergy AB hittades