Nyemission i

XMReality AB

Ej tillgängligt

XMReality ska vara marknadsledare inom remote guidance och revolutionera kunskapsdelning genom augmented reality.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sju (7) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 40 procent (motsvarande cirka 15 MSEK) och garantiåtaganden om cirka 30 procent (motsvarande cirka 11 MSEK), totalt cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Bolagets styrelse och delar av ledningen har förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen för ett belopp motsvarande totalt 1,9 MSEK varav cirka 0,7 MSEK kontant och 1,2 MSEK genom kvittning av befintliga ägarlån. Teckningsförbindelser om cirka 22 procent (motsvarande cirka 8 MSEK) av Företrädesemissionen får infrias genom kvittning av fordran på Bolaget till följd av tidigare lämnade ägarlån.

Garantiersättning utgår med 13 procent av garanterade belopp i kontant ersättning eller 16 procent i aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till XMReality AB hittades