Nyemission i

WntResearch AB

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:16. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 22,50 kronor under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till WntResearch AB hittades