Nyemission i

WntResearch AB

Ej tillgängligt

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:13. Aktieägare har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av 4 nya aktier samt en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017, för varje 52 befintliga aktier som innehas.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under den period på 15 handelsdagar som slutar två bankdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 30 kronor och högst 40 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2017 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs WntResearch ytterligare mellan 9,0 – 12,0 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till WntResearch AB hittades