Nyemission i

WntResearch AB

Ej tillgängligt

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 uniträtt. Innehav av 4 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 1 ny aktie och en 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera 1 ny aktie i bolaget till en kurs om 7,55 kr per aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

WntResearch har tecknat garantiavtal om 3,36 MSEK. Om optionerna som följer med utan vederlag i företrädesemissionen används tillförs bolaget ytterligare 13 Mkr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012.

Uppdatering: 3,36 Mkr kom in via nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till WntResearch AB hittades