Nyemission i

Tendo AB

Ej tillgängligt

Tendo utvecklar och erbjuder en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:1. Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit i Bolaget. Varje unit består av elva (11) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelseordförande Mette Gross, styrelseledamoten Bengt Söderberg och commercial lead Peter Andersson har tillsammans med befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 5,3% av Företrädesemissionen.

Ett garantikonsortium har lämnat garantiåtaganden, med förbehåll för sedvanliga villkor. Emissionsgarantierna består av s.k. bottengarantier om cirka 9 MSEK, motsvarande cirka 44,7 procent av Företrädesemissionen, och s.k. toppgarantier om 0,2 MSEK, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår garantiåtagandena till cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 45,7 procent av Företrädesemissionen.

Som ersättning för bottengarantin utgår ett kontant arvode om 18 procent, alternativt 20 procent i form av units, av det garanterade beloppet, oavsett tilldelning. Som ersättning för toppgarantin utgår ett kontant arvode om 22 procent eller 23 procent i form av units, av det garanterade beloppet, oavsett tilldelning. Garanten kan endast välja ersättning i form av units om de aktuella aktiekapitalgränserna vid tidpunkten för avräkning av garantiersättningen tillåter detta. Om ersättning utgår i units kommer detta att ske genom en riktad kvittningsemission på identiska villkor med Företrädesemissionen. I händelse av överteckning i Företrädesemissionen äger Bolaget rätt att avgöra huruvida ersättning ska utgå kontant eller i form av units. Teckningsförbindelserna är inte förenade med någon ersättning.

För att säkerställa att Bolagets finansieringsbehov är tillgodosett fram till genomförandet av Företrädesemissionen har Bolaget erhållit ett konvertibelt brygglån om 1,5 MSEK från Klosterströmmens Skogar AB (enligt offentliggörande den 16 januari 2024) samt det Andra Brygglånet om 1,5 MSEK, båda på identiska villkor i förhållande till uppläggningsavgift och ränta. I det fall Företrädesemissionen tecknas till den grad att konvertering av det Konvertibla Brygglånet inte ryms inom ramen för Företrädesemissionen kommer en riktad emission för kvittning av det Konvertibla Brygglånet att äga rum i nära anknytning till Företrädesemissionen, på identiska villkor som Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Tendo under perioden 24 september 2024 - 8 oktober 2024. Teckningskursen för varje teckningsoption av serie TO 3 uppgår till 60% av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) 10 dagar före den första dagen i teckningsperioden, dock lägst 0,16 SEK per aktie och högst 0,60 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Exoskelett noteras på Spotlight

Tendo, som utvecklar och erbjuder en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, ska noteras på Spotlight.