Nyemission i

Syncro Group AB

Ej tillgängligt

Syncro Group är verksamt inom gig-tjänster och SaaS-bolag. Syncro Group AB hette tidigare Gigger Group AB. Gigger Group AB hette tidigare True Heading AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier av serie B, fem (5) teckningsoptioner av serie TO6 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO7.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt personer ur styrelsen uppgår till cirka 6,9 MSEK, motsvarande cirka 11,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har ingått garantiåtaganden genom Mittengarantier som sammanlagt uppgår till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 20,5 procent av Företrädesemissionen, som täcker spannet från 25,0 procent till 45,5 procent. Bolaget har även ingått Toppgarantier om cirka 6,0 MSEK, motsvarande cirka 10,3 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Genom teckningsförbindelser, Mittengarantin samt Toppgarantin är Företrädesemissionen därmed säkerställd till cirka 42,6 procent.

För Mittengarantin utgår en garantiersättning om antingen 15 procent på garanterat belopp i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. För Toppgarantin utgår en garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden.

Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen upphandlat ett brygglån av Långivaren som uppgår till 8,0 MSEK och löper till och med den 30 juni 2024. Det nya lånet har en uppläggningsavgift om 6 procent av lånets belopp och en sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet ska prioriteras för återbetalning genom emissionslikviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO6.

Syncro Group har ett utestående lån till Långivaren om cirka 16,5 MSEK inkl. upplupen ränta. Som en omstrukturering av Bolagets utestående lån och amorteringsplan för att passa Bolagets teckningsoptionsprogram har Bolaget upptagit ett konvertibellån om 8 MSEK från Långivaren. Konvertibellånet om 8 MSEK reducerar Bolagets utestående lån om cirka 16,5 MSEK, och löper med följande huvudsakliga villkor: konvertibellånet löper till och med den 30 maj 2025 med en ränta om 12 procent + 3m STIBOR årligen, och har 0,12 SEK som konverteringskurs. Som en del av ersättningen för konvertibellånet har styrelsen även, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av 133333333 teckningsoptioner av serie TO6 och 133333333 teckningsoptioner av serie TO7  till Långivaren.

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,075 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO7 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 31 mars 2025 till och med den 11 april 2025.

Uppdatering: Syncro Groups företrädesemission tecknades till 14,5 % med företrädesrätt och 5,7 % utan. Garanter får teckna 35,8 %. Totalt tecknades 56,0 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Syncro Group AB hittades