Nyemission i

SECITS Holding AB

Ej tillgängligt

SECITS är ett kameraövervakningsföretag. De erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen drifthall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna fem (5) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

SECITS har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 34,9 MSEK, vilket totalt motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 1,85 MSEK motsvarande cirka 16,79 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK motsvarande cirka 83,21 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av bottengarantin, dels av toppgarantin. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 50 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser och bottengarantin, cirka 100 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 100 procent. För bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 12 procent kontant alternativt 14 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 20 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I det fall garanterna erhåller ersättning i form av aktier skall dessa emitteras i en ersättningsemission.

Bolaget har ingått förlängningsavtal med långivarna Erik Selin genom Färgax AB samt styrelseledamöterna Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB och Björn Almroth ("Långivarna") avseende de befintliga låneavtal som sedan tidigare finns mellan Långivarna och Bolaget. Samtliga förlängningar är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma. Lånen förlängs till och med den 30 juni 2025. Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023.

SECITS Holding har framgångsrikt ingått förlängningsavtal med konvertibelinnehavarna Carlsquare AB, Turebergs Invest AB och Lars-Olov Viltestam avseende befintliga konvertibler med förfallodag den 31 januari 2024 som innehas av respektive konvertibelinnehavare. Den nya förfallodagen är den 31 december 2025. Den årliga räntan har justerats från 5% till 10%. Vidare har man avtalat om en möjlighet för Bolaget att återbetala lånet tidigare än förfallodagen.

Uppdatering: Den 10 november 2023 meddelade bolaget att datumen inte längre är aktuella då bolaget ännu inte har fått sitt prospekt godkänt av Finansinspektionen.

Uppdatering: Ny teckningsperiod är 29 november - 13 december 2023.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 16,9 Mkr med företrädesrätt inkl teckningsförbindelser om ca 5,9 Mkr. Ca 0,1 Mkr tecknades utan företrädesrätt. 17,8 Mkr tecknades av garanter. Dvs totalt 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till SECITS Holding AB hittades