Nyemission i

Scandinavian ChemoTech AB

Ej tillgängligt

Scandinavian ChemoTech är dedikerade till att använda sin unika patenterade know-how för att utveckla innovation inom cancervården genom forskning och kliniska prövningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:7. Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett antal befintliga aktieägare i Bolaget och Bolagets styrelseledamöter har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 4,64 MSEK, motsvarande cirka 33,56 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 3,25 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,49 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 57,05 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Eventuella aktier emitterade genom en riktad emission till garanter som kompensation enligt ovan kommer att ske till en kurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock inte lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger aktieägarnas respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen.

Uppdatering: ChemoTechs företrädesemission tecknades till 53,79 % med stöd av teckningsrätter och 16,54 % utan. Totalt 70,33 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Scandinavian ChemoTech AB hittades