Nyemission i

Rehact AB

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft – samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller serie B. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Innan denna emission inleds har företaget lagt samman aktier, där 20 aktier blev 1 aktie.

Om företrädesemissionen övertecknas kan bolaget utöka emissionen med 5,5 Mkr.

För en (1) nytecknad, betald och tilldelad aktie av serie B i Företrädesmissionen och Optionen erhålls en (1) teckningsoption vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en kurs motsvarande 85 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i REHACT (mäts under den period på 20 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för Teckningsoptionerna startar). Teckningskursen skall dock inte överstiga 20 SEK (motsvarande 1,00 SEK per aktie innan Sammanläggningen) och ger vid fullteckning en likvid om 23,2 MSEK. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper under perioden 12 maj 2014 - 30 maj 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Rehact AB hittades