Nyemission i

Redwood Pharma AB

Ej tillgängligt

Redwood Pharmas fokus ligger på utvecklingen av behandlingar mot olika ögonsjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger företräde vid teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En (1) teckningsoption av serie TO 6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma under den period som löper från och med den 10 september 2024 till och med den 24 september 2024. Teckningskursen för TO 6 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det volymviktade genomsnittliga priset (”VWAP) för Bolagets aktie enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde och inte överstiga 1,35 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Redwood Pharma AB hittades