Nyemission i

Obducat AB

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. Rätt att teckna units ska tillkomma Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller så kallade uniträtter för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) respektive serie B (UR B). 30 UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av fem stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner av serie 2019:A). 30 UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av fem stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner av serie 2019:B).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har ingått garantiavtal med Modelio Equity AB och Hexamo AB om totalt cirka 26 MSEK, avseende de B-units som ges ut i företrädesemissionen, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen (cirka 82,5 procent av de B-units som ges ut i företrädesemissionen).

Samtidigt som denna företrädesemission erbjuder bolaget även preferensaktieägarna att byta till stamaktier.

Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i Bolaget, av respektive serie, under perioden 14 – 25 september 2020. Teckningskursen ska uppgå till motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under de trettio handelsdagar som omedelbart föregår den 7 september 2020, med en rabatt om tjugo procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Obducat AB hittades