Nyemission i

Obducat AB

Ej tillgängligt

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesmission, där innehav av 1 stamaktie ger rätt att teckna 1 preferensaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fullständiga villkor för emissionen kommer att meddelas senast den 25 november 2016.

Preferensaktierna (oavsett serie) ska ha företrädesrätt framför övriga aktier i bolaget till en årlig utdelning om sju procent av preferensaktiernas genomsnittliga teckningskurs, jämnt fördelat på halvårsvisa utbetalningar. Avstämningsdag för de halvårsvisa utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni och december varje år, med första avstämningsdag i juni 2017. Under förutsättning att full utdelning lämnats på preferensaktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser ska samtliga preferensaktier omvandlas till A- respektive B-aktier efter årsstämman år 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Obducat AB hittades