Nyemission i

News 55 AB

Ej tillgängligt

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom företrädesemissionen på 3 Mkr så kan företaget välja att göra en övertilldelning på 2 Mkr.

News55 har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar om 100 % av emissionsvolymen (exklusive eventuell övertilldelningsoption).

Utöver denna emission gör News 55 även en riktad emission på 5 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till News 55 AB hittades