Nyemission i

Medimi AB

Ej tillgängligt

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering.Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Medimi AB hette tidigare MedicPen AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 14:9. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Medimi har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 6,3% procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.
Därutöver har Medimi erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 35% procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtaganden utgår antingen kontant ersättning uppgående till 18 procent av det garanterade beloppet alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För det fall garanten väljer ersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ska teckningskursen per aktie motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Medimi har justerat avstämningsdatum och teckningsperiod, flyttar fram dem 1 dag.

Uppdatering: Medimis företrädesemission tecknades till 48 % med företrädesrätt och 1,8 % utan. Totalt 49,8 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Medimi accelererar i Danmark och startar försäljning i de nordiska länderna

Medimi är fullt aktiva med försäljning på danska marknaden och tar ytterligare steg för att öka aktiviteterna på övriga nordiska länder. I Danmark har bolaget tecknat avtal som gör att kommuner i samtliga av landets fem regioner är knutna till Medimi Smart vilket är i linje med verksamhetens mål om 100 procent omsättningsökning 2024. Intervju med VD Johan Wiesel.