Nyemission i

Krona Public Real Estate AB

Ej tillgängligt

Krona Public Real Estate äger en portfölj med samhällsfastigheter i Kongsberg beläget cirka 8 mil sydöst om centrala Oslo. Fastighetsportföljen omfattar sex fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka 38 700 m2 varav cirka 26 000 m2 avser lokaler och 12 700 m2 avser en fristående parkeringsanläggning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till Stenhus Förvaltning Stockholm AB och JSR Utveckling 1 AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Det som köps är JS Utveckling AB som genom dotterbolag är lagfaren ägare till fastigheterna Södertälje Lastaren 2, 6 och 7.

Överlåtelsen är villkorad av erforderligt beslut om apportemission i Krona. Tillträde ska ske den 5 juli 2024 eller det senare datum som villkoren uppfylls.

Uppdatering: Den 3 juli 2024 erhöll Krona ett indikativt bud, som ej är bindande, på samtliga aktier i det förvärvade fastighetsbolaget, från en finansiellt stark aktör som värderar fastigheterna till samma värde som vid förvärvet, det vill säga 100 Mkr.

Uppdatering: Den 4 juli 2024 meddelade Krona att två av bolagets aktieägare, Cabrero AB, som företräds av Börje Hed, och Gryningskust Holding AB, som företräds av Johan Thorell har klandrat årsstämmans beslut om emissionsbemyndigande genom att den 1 juli 2024 ha givit in en ansökan om stämning till Stockholms tingsrätt och yrkat att tingsrätten ska upphäva årsstämmans beslut om emissionsbemyndigande. Den grund som Aktieägarna angett för sin talan är att beslutet om emissionsbemyndigande inte kommit till i behörig ordning. Detta eftersom förslaget, enligt Aktieägarna, inte hållits tillgängligt av Bolaget i rätt tid. Bolaget delar inte Aktieägarnas uppfattning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Krona Public Real Estate AB hittades