Nyemission i

Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. Fem (5) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier i samt en (1) nyemitterad teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Erbjudandet kommer att utgöras av en unit, bestående av två aktier och en teckningsoption med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om cirka ett år och var och en berättigar till teckning av en aktie till en kurs om 4 kronor per aktie.

OBS, exakta villkor har inte kommunicerats ännu. Det har bara sagts att teckningsperioden ska inledas under november 2012.

Uppdatering: Faktiska datum nu införda.

Ett antal större ägare i Kopy Goldfields, vilka sammanlagt representerar mer än 60% av Bolagets röster och kapital har i förväg meddelat sina avsikter att i föreliggande emission teckna i kraft av samtliga erhållna teckningsrätter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kopy Goldfields AB hittades