Nyemission i

Copperstone Resources AB

Ej tillgängligt

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. Varje tre (3) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier av serie B. Emissionskurs: 0,60 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid fem (5) teckningsrätter. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie.

Därutöver erhåller aktieägare i Kopparberg Mineral AB för varje aktie, oavsett aktieslag, fem (5) inköpsrätter på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 72,4 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 8,5 Mkr.

Vid eventuell överteckning av erbjudandet kan styrelsen besluta om en övertilldelning av aktier upp till ett värde av cirka 3 Mkr.

Inköpsrätt NIO (IR1): Varje fullt trehundratal (300-tal) inköpsrätter ger innehavaren rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 10 kr per aktie under perioden 11 oktober 2013 – 25 oktober 2013. Kopparberg Mineral AB avser att verka för att handel i inköpsrätterna (NIO) sker parallellt med handel i teckningsrätterna (KMAB).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Copperstone Resources AB hittades