Nyemission i

Axolot Solutions Holding AB

Ej tillgängligt

Axolot Solutions utvecklar miljöteknik inom vattenteknologi. Axolot Solutions Holding AB hette tidigare Olecram AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett begränsat antal investerare innefattande Anders Wiger, Christian Månsson, Hunter Capital AB (publ), Magnus Boberg, Robert Burén, Tommy Ure och UBB Consulting AB, och vissa befintliga aktieägare, däribland Malin Bergman, Nils-Erik Sandberg och Weseba AB. För varje 2 tecknade och betalda aktier medföljde 1 teckningsoption av serie TO3 och 1 teckningsoption av serie TO4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Axolot har också beslutat att uppta en Kreditfacilitet om 5 MSEK från den befintliga aktieägaren JEQ Capital AB. Kreditfaciliteten löper till och med den 31 mars 2025 med en månatlig ränta om 1,5 procent på utnyttjat belopp. Därtill utgår en uppläggningsavgift om fem (5) procent av Kreditfacilitetens totala belopp. Långivaren äger rätt att påkalla konvertering av nyttjat belopp, inklusive upplupen ränta, när som helst under löptiden till en konverteringskurs om 0,30 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 30 juni 2025 till och med den 14 juli 2025. En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande det lägsta av (i) 0,285 kronor per aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen, och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget cirka 2,07 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 5 januari 2026 till och med den 19 januari 2026. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande det lägsta av (i) 0,356 kronor per aktie, motsvarande cirka 125 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen, och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget ytterligare cirka 2,59 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Axolot Solutions Holding AB hittades