Nyemission i

Axichem AB

Ej tillgängligt

Axichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:4. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En Unit består av fem A-aktier och fem teckningsoptioner av serie TO1A.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 7,2 MSEK, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har aXichem ingått avtal om teckningsgarantier om totalt cirka 21,1 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantier om totalt cirka 28,3 MSEK, motsvarande 70 procent av emissionslikviden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. För lämnade emissionsgarantier utgår en ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet. Respektive garant kan välja om dess ersättning ska erläggas kontant eller genom utgivande av Units på motsvarande villkor som gäller i Företrädesemissionen.

I februari 2023 upptog aXichem ett konvertibellån om cirka 10,5 MSEK från Formue Nord. I samband med Företrädesemissionen har aXichem överenskommit med Formue Nord dels att cirka 5,5 MSEK av det konvertibla lånet ska återbetalas kontant i samband med Företrädesemissionens slutförande, dels att aXichem ska ta upp ett nytt konvertibellån om cirka 5,3 MSEK från Formue Nord som ska betalas genom kvittning av resterande fordran enligt det tidigare konvertibellånet.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget, under perioden från och med den 8 oktober 2024 till och med den 21 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden 1 oktober 2024 till och med den 7 oktober 2024, dock lägst 0,20 SEK (motsvarande kvotvärdet).

Uppdatering: Axichems företrädesemission tecknades till 50,3 % med företrädesrätt och 0,3 % utan. Garanter får teckna 19,5 %. Totalt 70 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Axichem AB hittades