Nyemission i

Abliva AB

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:11. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt säkerställd av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden uppgår till cirka 22,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 49,0 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 23,5 MSEK, motsvarande cirka 51,0 procent av Företrädesemissionen. Av dessa garantiåtaganden har vissa befintliga aktieägare inklusive Hadean Ventures, IP Group Plc. och MP Pensjon PK ingått så kallade toppgarantier som säkerställer Företrädesemissionen från 80,0 procents teckning upp till 100,0 procent, motsvarande cirka 9,2 MSEK. Vidare har en extern investerare, Formue Nord, ingått ett så kallat bottengarantiåtagande som säkerställer Företrädesemissionen från 49,0 procents teckning upp till 80 procents teckning, motsvarande cirka 14,3 MSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet kontant alternativt fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Samtidigt som denna företrädesemission av aktier så för Abliva även en riktad emission av konvertibler på 42 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Abliva AB hittades