Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

5 juni 2023 - 29 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

123 Mkr + 11,1 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr per unit / 0,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2023

Värdering:

92,27 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. För varje aktie som innehas per avstämningsdagen erhåller innehavaren en uniträtt. Nio uniträtter berättigar till teckning av fyra units, var och en unit bestående av tre aktier och två teckningsoptioner av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Cirka 41 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsavsikter. Bolagets största aktieägare Flerie Invest AB, avser att teckna sin företrädesrättsandel i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 50,1 MSEK, varav cirka 25 MSEK avses att kvittas mot den fordran som härrör från Flerie Invests konvertibellån som upptogs i november 2022. Därutöver avser Bolagets styrelse och ledning att teckna units motsvarande cirka 0,4 MSEK.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,30 SEK. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioderna 26 maj – 5 juni respektive 25 november – 5 december varje år under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 5 juni 2025.

Uppdatering: Xintela förlänger teckningsperioden till den 29 juni 2023.

Uppdatering: Xintelas företrädesemission tecknades till 58 %. Kostnaden för emissionen var 1,5 % av det totala utfallet, vilket får sägas vara extremt lågt.

Uppdaterat: 2023-07-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss