Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

8 april 2021 - 22 april 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

56,4 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

8,10 kr per unit / 0,81 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 april 2021

Värdering:

50,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 10:9. Varje innehavd aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier och tio (10) teckningsoptioner serie 2021/2023.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av emissionsgarantier.

Övertilldelningsemissionen på 5 Mkr avses att riktas mot strategiska och professionella investerare.

De aktier som emitteras med stöd av de befintliga teckningsoptionerna av serie 2020/2021 kommer att medföra företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen på samma villkor som befintliga aktier i Bolaget.

Teckning av en (1) aktie i Företrädesemissionen avser berättiga innehavaren till en (1) vederlagsfri teckningsoption, d.v.s. antalet aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer att motsvara antalet teckningsoptioner som ges ut. De slutgiltiga villkoren för företrädesrätten i Företrädesemissionen (inklusive uppgift om företrädesrätt, teckningskurs per unit och slutligt antal units, aktier och teckningsoptioner) kommer att beslutas av styrelsen omkring den 18 mars 2021, d.v.s. efter utnyttjandeperioden av de befintliga teckningsoptionerna av serie 2020/2021 då Bolaget vet hur många nya aktier som emitteras med stöd av teckningsoptionerna av serie 2020/2021.

Varje teckningsoption som utges i Företrädesemissionen avses att ge rätt att teckna en (1) aktie mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under en mätperiod om 10 handelsdagar inför utnyttjandeperioden som avses infalla under första kvartalet 2023, dock högst 1,22 SEK per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde).

Om samtliga teckningsoptioner som utges i samband med Företrädesemissionen utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 82 MSEK eller ytterligare högst cirka 90 MSEK om Övertilldelningsemissionen genomförts fullt ut.

Uppdaterat: 2021-04-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss