Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Unibap AB

Unibap AB

Unibap AB
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala

Hemsida:

unibap.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik.

Teckningsperiod:

6 oktober 2023 - 20 oktober 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

85,1 Mkr

Teckningskurs:

29 kr per unit / 2,90 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2023

Värdering:

34,04 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tio (10) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2023/2024.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare samt personer ur styrelse och ledning uppgår sammanlagt till cirka 37,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 43,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om sammanlagt cirka 47,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 56,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed är 100 procent av Företrädesemissionen täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. En garantiersättning om åtta (8) procent kommer att betalas för garantiåtagandena från de befintliga aktieägarna Cidro Förvaltning AB och Andras Vajlok (dvs för den del av respektive åtagande som överstiger nämnda aktieägares pro rata-andel av Företrädesemissionen). I övrigt utgår ingen ersättning för lämnade teckningsförbildelser från befintliga aktieägare eller personer i styrelsen och ledningen.

Varje teckningsoption av serie 2023/2024 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 17 september 2024 till och med den 1 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023/2024 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 0,14 SEK per aktie och högst 5,08 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss