Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tendo AB

Tendo AB

Tendo AB
Scheelevägen 15
223 70 Lund

Hemsida:

www.tendoforpeople.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tendo utvecklar och erbjuder en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada.

Teckningsperiod:

21 mars 2023 - 4 april 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,44 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr per unit / 1,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 mars 2023

Värdering:

7,78 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesemission. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Härutöver ger även innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Tendo. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Teckningsåtaganden, med och utan företrädesrätt, uppgår till cirka 1,8 MSEK. Garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 1,9 MSEK. Garantiåtagandena är s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti". För toppgarantiåtagandet utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i form av kontantersättning alternativt 17 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen.

En (1) TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo under den period som löper från och med den 7 september 2023 till och med den 21 september 2023. Teckningskursen för TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 1,20-1,90 SEK per ny aktie. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.

Uppdaterat: 2023-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss