Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tendo AB

Tendo AB

Tendo AB
Scheelevägen 15
223 70 Lund

Hemsida:

www.tendoforpeople.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tendo utvecklar och erbjuder en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada.

Teckningsperiod:

14 mars 2022 - 28 mars 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,75 Mkr

Teckningskurs:

13,50 kr per unit / 6,75 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

1 unit, minimum 350 units.

Övrigt:

Tendo noteras på Spotlight den 6 april 2022.

Bolaget har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser från ett antal styrelseledamöter och externa investerare om totalt cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 74,3 procent av Erbjudandet. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 4,75 MSEK, är tillgängligt för allmänheten.

Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vars totala aktieinnehav uppgår till cirka 99,97 procent av Bolagets aktier, har ingått lock up-avtal om 100 procent av deras respektive innehav, och därmed åtagit sig att inte avyttra eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en avyttring under en tolvmånadersperiod, räknat från första dag för handel i aktien på Spotlight Stock Market.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 6,75 – 8,10 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Om 70 procent av den genomsnittliga volymägda kursen är högre än intervallet (6,75 – 8,10 SEK per aktie) blir lösenkursen den högsta inom intervallet, dvs. 8,10 SEK, och om 70 procent av den genomsnittliga volymägda kursen är lägre än intervallet (6,75 – 8,10 SEK per aktie) blir lösenkursen den lägsta inom intervallet, dvs. 6,75 SEK. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 mars - 6 april 2023.

Uppdaterat: 2022-03-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss