Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB
Ringvägen 100 E
118 60 Stockholm

Hemsida:

redwoodpharma.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redwood Pharmas fokus ligger på utvecklingen av behandlingar mot olika ögonsjukdomar.

Teckningsperiod:

3 november 2022 - 17 november 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

33,2 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr per unit / 0,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2022

Värdering:

4,15 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 8:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av åtta (8) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie 2022/2023:1.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma, om 0,25 MSEK, motsvarande ca 0,75 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandet. Därutöver har Redwood Pharma ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om sammantaget ca 12,75 MSEK, motsvarande ca 38,4 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår därmed till ca 13,0 MSEK, motsvarande ca 39,2 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om tretton (13) procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av units, sexton (16) procent av garanterat belopp.

En (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 22 februari – 8 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie.

Uppdatering: Emissionen tecknades till cirka 14,0 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,1 MSEK utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 45,5 procent, med och utan stöd av uniträtter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss